Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

18.01.2023 14:26


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

 

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzymów.

Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

                                                                              Wójt Gminy

/-/  Danuta Mazur

                                                                                                                                          

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
 do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

 

I. Informacje ogólne:

1)    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2)   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
 w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3)    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział
  w danym konkursie ofert;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

 

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

 

 

IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.

 

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, w terminie do dnia
9 lutego 2023 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).           

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                (-) Danuta Mazur

doc
forlumarz zgłoszenia 2023
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ